Obchodné Podmienky platné do 2.4.2019

Predávajúci

KF Keramika, s.r.o., so sídlom Starohájska 9B, 917 01 Trnava, IČO: 505 35 226, spisová značka: Okresný súd Trnava, Vložka číslo:  38593/T.

Kupujúci/spotrebiteľ

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci/iný subjekt

Osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Vytvorenie objednávky

Objednať tovar a platne uzavrieť kúpnu zmluvu si môže kupujúci osobne vo vzorkovni v Trnave, Pri Kalvarii 5, 917 01 Trnava alebo elektronickou poštou na adrese klinovsky@kfkeramika.sk, krajcova@kferamika.sk a nemec@kfkeramika.sk. Kupujúci, pri začatí obchodných vzťahov, odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Objednávka kupujúceho je záväzná pre obe strany okamihom zaplatenia faktúry resp. predfaktúry na účet predávajucého.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí.

Doprava

Cena prepravy nie je zahrnutá v cene materiálov, ak predávajúci nerozhodne inak. 

Platobné podmienky

Pri nákupe máte nasledovné možnosti platby:
 
  • Bankovým prevodom (vopred na účet) 
  • Platba vkladom na účet v TATRABANKE 

Ceny

Cena predávaného tovaru je stanovená v cenovej ponuke, ktorá je kupujúcemu odovzdaná na predajni alebo zaslaná elektronickou poštou kupujúcemu. Zmena ceny vyhradená – chybne uvedená cena, chyba systému, chybné zadanie, ľudský faktor a pod. 

Vyzdvihnutie a a vrátenie tovaru 

Kupujúci je povinný si vyzdvihnúť tovar v lehote 30 dní od výzvy. V prípade ak si Kupujúci Tovar nevyzdvihne ani v dodatočne určenej lehote podľa predchádzajúcej vety, je Predávajúci oprávnený takýto Tovar predať tretej osobe alebo inak speňažiť. Všetok tovar zakúpený cez našu spoločnosť je zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určený osobitne pre jedného spotrebiteľa a preto nie je možné jeho vrátenie.

Doplňujúce informácie

Všetky obrázky použité na internetových stránkach www.kfkeramika.sk sú len ilustračné. Zobrazenie farieb je limitované technickými parametrami monitora a nemusia úplne zodpovedať skutočnosti. Doplnky a dekorácie vyobrazené na obrázkoch (napr. madlá, batérie, sifóny a pod.) nie sú súčasťou tovaru, pokiaľ tak nie je priamo uvedené. Skutočné rozmery niektorých výrobkov sa môžu od deklarovaných líšiť v rámci príslušných noriem. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.